Chuyên mục: Uncategorized

Tiết lộ các ứng dụng của khí ni tơ

Tiết lộ các ứng dụng của khí ni tơ

Trong cả dài ngân hà và hệ mặt trời của chúng ta, nitơ là lượng khí được tìm thấy nhiều thứ bảy, riêng tại bầu khí quyển của Trái đất chúng cũng chiếm tới 78%. …